الفاتحة   سورة  : Al-Faatiha

سورة Sura   الفاتحة   Al-Faatiha
الصفحة Page 1
الفاتحة Al-Faatiha
(1) به نام خداوند بخشنده ی مهربان
(2) ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.
(3) بخشنده ی مهربان است
(4) مالک روز جزاء است.
(5) تنها تو را می پرستیم؛ و تنها از تو یاری می جوییم.
(6) ما را به راه راست هدایت کن.
(7) راه کسانی که بر آنان نعمت دادی؛ نه خشم گرفتگان بر آنها؛ و نه گمراهان.